شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [وبلاگ] «جرس» و تطهير عوامل ترور شهيد رضائي نژاد - http://haghjoo.ParsiBlog.com/Posts/48/%ab%cc%d1%d3%bb+%e6+%ca%d8%e5%ed%d1+%da%e6%c7%e3%e1+%ca%d1%e6%d1+%d4%e5%ed%cf+%d1%d6%c7%c6%ed+%e4%8e%c7%cf/
ياعلي...
آقاي حق جو اولين دوست من تو پارسي بلاگه...کارشم خيلي درسته
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top